За класифициране на системите АГУ се използва термина поколение. Не съществува официално утвърдена международна класификация на Автомобилните газови уредби, затова тази градация е условна, приета  в някои професионални кръгове.

Първо поколение АГУ:  Принципът на работа на това поколение газови уредби е основан на механичното регулиране на налягането на газа, постъпващ от редуктора и последващата дозировка на количеството подаван газ. Тези системи се монтират на два типа автомобили: бензинови карбураторни и моноинжекцион .

Използват се както вакуумни, така и електрически редуктори с електронно управление  (без ламбда-сонда). Това са традиционни устройства със смесител на газ.

Второ поколение АГУ: Системите от второ поколение имат електрически редуктор и  електронно дозиращо устройство, работещо на принципа на обратна връзка с датчика за съдържание на кислород (ламбда-сонда) в изпускателния колектор, датчика за положение на дроселния клапан и датчика за честота на въртене на коляновия вал, като по този начин се поддържа необходимия състав на газо-въздушната смес както при постоянен, така и при преходни режими на работа на двигателя.  Тези системи се монтират на автомобили с инжекторни  двигатели и катализатори.

Трето поколение АГУ: Системи, осигуряващи разпределен синхронен впръск на газ с дозатор-разпределител, който се управлява от електронен блок. Газът се подава в смукателния колектор посредством механични дюзи, които се отварят за сметка на свръхналягането в магистралата за подаване на газ. Системите, използващи идеята за синхронен впръск с дозатор-разпределител, са произвеждани само от няколко фирми за кратко време. Идеята била призната за неефективна поради съмнителната надеждност на оборудването и скъпата поддръжка.

Четвърто поколение АГУ: Тази система, с помощта на електромагнитни дюзи (инжектори), осигурява разпределен последователен или паралелен впръск на газа. Принципът на действие се различава от предишните поколения. Работата на газовите инжектори се управлява с помощта на газовия електронен блок, отчитащ сигналите, генерирани от фабричния електронен блок на автомобила, предназначени за бензиновите инжектори.  Газът от редуктора се подава към газовите инжектори и се впръсква директно към смукателните клапани на двигателя (газов инжекцион).

Пето поколение АГУОтличителна особеност на пето поколение газови уредби е, че газът се подава в цилиндрите на двигателя в течно състояние. (При всички системи досега, газът се подава в двигателя от собственото си налягане, в газообразно състояние). За се осъществи подаването на газ в течна фаза, със стабилно налягане, в резервоара се поставя помпа. Газовите електромагнитни инжектори подават газ в течно състояние. В тези системи е възможно подаването на течен газ през бензиновите инжектори. Газовият блок за управление използва бензиновите горивни карти, заложени в компютъра на автомобила, и прави необходимите поправки за адаптация към газ. Това е една прогресивна система, но има някои сериозни недостатъци: помпата често се разваля, системата е много чувствителна към качеството на газа, много скъпа поддръжка. 

В Автомобилните газови уредби се използват два вида гориво:

-          Втечнен нефтен газ / Пропан-бутан / LPG

-          Сгъстен природен газ / Метан / CNG

В зависимост от използваното газово гориво принципните схеми на захранващите системи имат своите специфични особености и едновременно общи елементи.

 

sex video