♦ Електронно компютърно устройство -  ECU

„Електронен блок за управление" е устройство, което управлява подаването на LPG / пропан-бутан / към двигателя и прекъсва автоматично захранването на спирателните клапани на системата за LPG в случай на прекъсването на тръбопровода за захранване с гориво, причинено от пътнотранспортно произшествие или от блокиране на двигателя.

Контролира прецизното дозиране на пропан-бутана в двигателя посредством газовата рейка, управлява газовите клапани и автоматично превключва на газ при предварително зададена температура на охладителната течност. При по - високите класове газови уредби този компютър работи паралелно със съществуващия бензинов компютър, като ползва информация през OBD за горивовъздушната смес и продължителността на впръскване, използвайки я при изчислението на параметрите за впръскване на пропан-бутан.

Това означава, че на база данните от ламбда сондата, чрез които се коригира горивната смес с цел максимална икономия и минимално количество вредни газове при работа на бензин, благодарение на тази OBD връзка същият процес се извършва и при работа на газ. Тъй като данните за изгорели газове са различни от тези при горене на бензин, много автомобили биха записали грешка. При по- високите класове газови инжекциони, грешката (check engine) поради неоптимална горивна смес се изтрива автоматично през OBD при работа на газ.

Също така при по-високия клас уредби компютърът има и автоматична система за самонастройка на параметрите, така че да са в оптимални стойности спрямо данните от датчиците.

♦ Изпарител газов инжекцион - редуктор за налягане

Предназначението на редуктора (изпарителя) при газовия инжекцион е да изпарява течния газ, идващ от бутилката и да поддържа постоянно налягане към инжекторната рейка. Не участва пряко при образуването на гориво-въздушната смес, неговата задача е да поддържа точно определено налягане, а съдържанието на сместа се определя от компютъра. Отделената топлина при редуциране на налягането и изпаряването на газта се отвежда от изпарителя посредством свързването му към охладителната система на автомобила. Изборът на изпарител зависи от мощността на автомобила, така че да може да поддържа количеството газ,  необходимо да захранва двигателя в различните му режими на работа. 

♦ Евро сонда - мултиклапан

Има петстепенна защита, състои се от пет различни клапана и един или два ръчни клапана, в зависимост от модела на сондата:

1. Възвратен клапан откъм пълнещата страна, който не позволява изтичането на газ обратно от бутилката към пълнещата магистрала (зарядната тръба).

2. Температурен предпазен клапан – метална пластина, която се разтопява при определена температура изпускайки газта от бутилката в околната среда, предпазвайки бутилката от експлозия в случай на пожар.

3. Клапан за свръхналягане, който при повишаване на налягането в бутилката до пределни граници освобождава газта в околната среда, запазвайки бутилката.

4. Електромагнитен магистрален клапан – при прекъсване на захранването, подавано към него от газовия компютър поради каквато и да е причина, преустановява подаването на газ от бутилката към двигателя.

5. Скоростен клапан – преустановява подаването на газ от бутилката към двигателя при прекъсване на газовата магистрала (тръбата). Високата скорост на изтичане на газ предизвиква задействането му и така свежда до нула изтичането на газ от бутилката.

♦ Изпарител за конвенционална уредба

За нормалната работа на двигателя, втечненият пропан-бутан в резервоара е необходимо предварително да се преобразува в газообразно състояние чрез изпаряване, и след това налягането му да се редуцира до определени стойности. Тези функции се изпълняват от редуктор-изпарителя, в който се съчетават един топлообменник и един едностепенен или двустепенен мембранен редуктор на налягане. Всеки редуктор-изпарител има пределна мощност, която може да захранва. При някой марки е възможно да има и вграден електро-клапан с филтър за твърди частици.

♦ Електромагнитен вентил (клапан) за бензин

Нормално затворен спирателен вентил, работещ на електромагнитен принцип, монтиран на бензинопровода към карбуратора, а при нужда и към друга система на автомобила.

• Електромагнитен вентил (клапан) за газ

Нормално затворен спирателен вентил, работещ на електромагнитен принцип. Обикновено се монтира на тръбопровода подаващ газ към редуктора, но може да бъде и вграден в изпарителя. Обикновенно е снабден и с филтър за газ.  

♦ Газови инжектори (газова рейка)

Служат за впръскване на газовото гориво в смукателния тръбопровод пред смукателните клапани. Представляват електромагнитни клапани, които могат да бъдат единични или групирани в блокове от по два, три или четири. Работят с импулси, контролирани от компютъра на газовия инжекцион, според различните натоварвания на двигателя, подавайки точно определено количество газ. Импулсите и времето за впръскване газовият компютър чете от бензиновите инжектори.

♦ Смесител (плочка) за конвенционална система

Служи за смесване на газовото гориво с въздух за образуване на гориво-въздушната смес. Може да се монтира над карбуратора (във въздушния филтър) или в средната част на карбуратора.

♦ Омаслител за клапани

Специално разработен за газови инжекциони на пропан-бутан и метан (LPG и CNG). Защитава всмукателните и изпускателните клапани и леглата им, смазва горната част на цилиндричното пространство, почиства инжектори и горивни системи, намалява вредните емисии и температурата на двигателя.

sex video